FILOSOFIA

 

Filosofia toimii johdantona eettiseen ja tieteelliseen ajatteluun ja esim. ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-elämään.

PAKOLLINEN

FI 1 JOHDATUS FILOSOFISEEN AJATTELUUN

Kurssi antaa yleiskuvan filosofisesta ajattelutavasta ja filosofian keskeisistä kysymyksistä.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
- hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja 
- tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta 
- hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta.

SYVENTÄVÄT

F I2 FILOSOFINEN ETIIKKA

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

– perehtyy filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin

– osaa arvioida elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista sekä perustella arvioitaan etiikan käsittein

– kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja perusteitaan filosofisen etiikan välinein

– oppii kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin toisia kohtaan.

FI 3 TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSOFIA

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

– hahmottaa, mitä tieto ja tietäminen ovat filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä

– osaa arvioida, millaisia kuvia todellisuuden perusrakenteesta muodostuu filosofiassa, tieteessä ja katsomuksissa

– oppii erittelemään ja arvioimaan kriittisesti tiedollisia uskomuksia ja väitteitä

– oppii hahmottamaan tieteellisen tutkimuksen ja päättelyn luonnetta.

FI 4 YHTEISKUNTAFILOSOFIA

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

– perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin

– oppii hahmottamaan yhteiskunnan luonnetta ja sen keskeisten instituutioiden toimintaa

– osaa arvioida yhteiskunnallisen järjestyksen oikeutusta

– osaa jäsentää yhteiskunnan ja yksilön suhdetta sekä yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa.

SOVELTAVA

FI 5 PROJEKTIKURSSI ja YLIOPISKELIJAKIRJOITUKSIIN VALMENNUS

Kurssilla tehdään projektityö opiskelijaa kiinnostavasta aiheesta ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoitusten ainereaalin filosofian kysymyksiin.

FI6 PROJEKTIKURSSI