USKONTO JA ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet osallistuvat ko. uskonnonopetuksen pakollisille kursseille. Ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluville järjestetään ortodoksista uskonnonopetusta. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvan opiskelijan, jolle Vantaan kaupunki/Lumon lukio järjestää hänen oman uskontonsa mukaista opetusta, on osallistuttava tähän opetukseen. Uskontokuntiin kuulumattomat opiskelevat elämänkatsomustietoa tai evankelis-luterilaista uskontoa.

Jos Vantaan kaupunki/Lumon lukio ei järjestä oman uskontosi opetusta, voit osallistua elämänkatsomustiedon tai evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen tai sinut voidaan vapauttaa uskonnon opiskelusta. Jos olet sellaisen rekisteröidyn uskontokunnan jäsen, jonka opetusta Vantaan kaupunki/Lumon lukio ei järjestä ja saat oman tunnustuksesi mukaista koulun ulkopuolista opetusta, rehtori voi hyväksyä lukioaikaiset opinnot soveltaviksi kursseiksi, jolloin osallistumista koulun vastaaville kursseille ei vaadita. Minkä tahansa uskonnon ja elämänkatsomustiedon kursseja voi opiskella syventävinä tai soveltavina kursseina.

USKONTO: EV.LUT.

PAKOLLISET

UE 1 USKONNON LUONNE JA MERKITYS

Tutustutaan lukion uskonnonopetuksen erityispiirteisiin ja uskontoon ilmiönä ja tutkimuskohteena. Perehdytään Raamattuun, kristinuskon pyhään kirjaan osana omaa kulttuuriperintöämme.

 

UE 2 KIRKKO, KULTTUURI JA YHTEISKUNTA

Perehdytään kristinuskon vaiheisiin antiikista nykypäivään, kristinuskon arvoperustaan ja merkitykseen eurooppalaisen kulttuurin muovaajana.

 

UE 3 IHMISEN ELÄMÄ JA ETIIKKA

Tutustutaan kristilliseen dogmatiikkaan ja etiikkaan sekä niiden perusteisiin. Perehdytään näiden pohjalta yksilö- ja yhteiskuntaeettisiin kysymyksiin.

 

SYVENTÄVÄT

UE 4 USKONTOJEN MAAILMAT

Kurssilla tutustutaan maailmanuskontoihin. Perehdytään uskontojen syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. Kurssiin liittyy opinto- ja asiantuntijavierailu.

 

UE 5 MIHIN SUOMALAINEN USKOO?

Kurssilla etsitään suomalaisen uskonnollisuuden juuria, tutustaan luterilaisen kirkon historiaan, merkitykseen ja asemaan sekä perehdytään uskonnonvapauslakiin ja muihin Suomessa toimiviin uskonnollisiin yhteisöihin. Kurssiin liittyy opinto- tai asiantuntijavierailu.

SOVELTAVAT

UE 6 USKONNON AINEREAALIN VALMENTAVA KURSSI

USKONTO: ORTODOKSI

 

PAKOLLISET

UO 1 ORTODOKSINEN MAAILMA

UO 2 USKONOPPI JA ETIIKKA

UO 3 RAAMATTUTIETO

SYVENTÄVÄT

UO 4 USKONTOJEN MAAILMAT

UO 5 ORTODOKSINEN SUOMI

SOVELTAVA

UO 6 ORTODOKSISEN USKONNON AINEREAALIIN VALMENTAVA KURSSI

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 

Elämänkatsomustiedon tavoitteena on kartuttaa opiskelijoiden katsomuksellista yleissivistystä, eettistä valveutuneisuutta sekä keskustelun, kuuntelun ja itseilmaisun taitoja. Oppiaine tukee opiskelijoiden elämänkatsomuksen ja identiteetin muotoutumista sekä hyvän elämän ihanteiden hahmottamista. Elämänkatsomustiedon kursseja voi valita 3 pakollisen uskonnon kurssin tilalle, jos ei kuulu evankelisluterilaiseen kirkkoon tai vapaasti valittavien aineiden joukkoon.

PAKOLLISET

ET 1 HYVÄ ELÄMÄ

Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää.

ET 2 MAAILMANKUVA

Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman erilaisiin käsitteellistämisen tapoihin.

ET 3 YKSILÖ JA YHTEISÖ

Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.

SYVENTÄVÄT

ET 4 KULTTUURIPERINTÖ JA IDENTITEETTI

Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen.

 

ET 5 MAAILMAN SELITTÄMINEN KATSOMUSPERINTEISSÄ.

Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. Kurssin voi suorittaa osallistumalla UE04 -kurssille.

SOVELTAVA

ET 6 PROJEKTIKURSSI JA YLIOPISKELIJAKIRJOITUKSIEN VALMENNUS

Kurssilla tehdään projektityö opiskelijaa kiinnostavasta aiheesta ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoitusten ainereaalin elämänkatsomustiedon kysymyksiin.