Lumossa voi lukea A-kielenä englantia, saksaa, ruotsia, ranskaa, ja venäjää. Lyhyenä kielenä näiden lisäksi voi lukea espanjaa. Yksittäisiä kursseja on myös italiasta ja japanista.

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

 

PAKOLLISET

ÄI 1 KIELI, TEKSTI JA VUOROVAIKUTUS

 • syvennetään tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi
 • syvennetään tekstikäsitystä, esimerkiksi puhutut ja kirjoitetut tekstit, mediatekstit, sähköiset ja graafiset tekstit, asia- ja kaunokirjalliset tekstit, julkiset ja yksityiset tekstit.
 • perehdytään aineistokirjoittamisen perusteisiin
 • opitaan referoimaan ja kommentoimaan tekstejä
 • pohjustetaan lukio-opinnoissa tarvittavia tiedonhankintataitoja

ÄI 2 TEKSTIEN RAKENTEITA JA MERKITYKSIÄ

 • opitaan erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä
 • informatiivisen puheen rakentaminen, kohdentaminen, havainnollinen esittäminen ja arviointi
 • kirjoittaminen prosessina, johon liittyy muun muassa tiedon haku, kriittinen valikointi, tekstin kieliasun hiominen
 • syvennetään aineiston pohjalta kirjoittamisen taitoja
 • perehdytään tekstitaidon vastauksen laatimiseen

 

ÄI 3 KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA

 • opiskellaan proosan, lyriikan ja draaman analysoinnissa tarvittavia termejä
 • kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa
 • kirjoitetaan tekstejä kaunokirjallisuuden pohjalta

 

ÄI 4 TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN

 • vaikuttavan kielen keinot kirjallisesti ja suullisesti: retoriset keinot ja argumentointi
 • mielipidetekstejä ja kantaa ottavia puheenvuoroja, keskusteluja, väittelyjä

ÄI 5 TEKSTI, TYYLI JA KONTEKSTI

 • opitaan ottamaan huomioon kontekstin merkitys tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa
 • opitaan näkemään tekstit kulttuurikontekstissa, erittelemään tyylin elementtejä
 • oman kielellisen ilmaisun tyylin muokkaamista.

ÄI 6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI

 • opitaan tuntemaan suomen kielen kehityksen vaiheet, suomalaisen kirjallisuuden historia sekä kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentajana
 • harjoitellaan ylioppilaskokeeseen

SYVENTÄVÄT

ÄI 7 PUHEVIESTINNÄN TAIDOT

Suositellaan valittavaksi 2. tai 3. vuotena.

 • harjoitellaan esiintymis- ja ryhmäviestitaitoja
 • vuorovaikutustaitoja kehitetään puhetilanteissa, keskusteluissa, neuvotteluissa, kokouksissa ym.
 • perehdytään suomalaiseen puhekulttuuriin
 • valmistaudutaan puheviestinnän loppukokeen suorittamiseen; painotetaan erityisesti henkilökohtaista ohjausta.

 

HUOM! Puhvi-koe eli valtakunnallinen puheviestinnän loppukoe on vapaaehtoinen eikä sisälly ÄI 7-kurssiin. Kokeen voi suorittaa käymättä ÄI 7-kurssia, mutta kurssin käyminen on kuitenkin ehdottomasti suositeltavaa. Koe järjestetään joulu- tai tammikuussa.

 

ÄI 8 TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN

 • harjoitellaan yo-kokeen tekstitaidon kokeeseen: kerrataan tekstitaidon vastauksen rakennetta ja hiotaan erilaisten tekstien erittelyä
 • kerrataan kielenhuoltoa
 • syvennetään tekstilajitietoutta

ÄI 9 KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI

 • perehdytään kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen
 • keskustellaan ja kirjoitetaan ajankohtaisista viestinnän ja kirjallisuuden teemoista
 • opiskelija kehittää itsenäistä ajattelua ja ilmaisua
 • harjoitellaan ylioppilaskokeen esseekokeeseen
 • puheenvuoroja kielestä ja kulttuurista
 • kirjallisuuden käsittely vaihtelevin menetelmin
 • kerrataan kielenhuoltoa

SOVELTAVAT

ÄI 10 MEDIA 1. MEDIAN PERUSKURSSI

Median peruskurssilla tarkoituksena on kehittää medialukutaitoa. Kurssilla

 • tutustutaan eri medioihin, niin painettuihin kuin sähköiseen, ja niiden vaikutusmahdollisuuksiin
 • tarkastellaan mediaa eri näkökulmista, kuten tuottajan ja vastaanottajan
 • käydään läpi median peruskäsitteistöä ja historiaa sekä viestintää ja mediaa säätelevät lait ja eettiset säännöt
 • tarkastella ajalle tyypillisiä ilmiöitä

 

Kurssin suorittaminen vaatii läsnäoloa sekä osallistumista mahdollisiin vierailuihin eri medioissa, kurssiin liittyy myös oman mediatutkimuksen tuottaminen. Tämän kurssin jälkeen on mahdollista suorittaa ÄI15-kurssi (Projektikurssi), jolla tuotetaan lukion Loiste-lehti tai muita julkaisuja. Kurssin voi suorittaa opettajan ohjauksessa myös verkkokurssina.

 

ÄI 11 LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI

 • kehitetään fiktiivistä ilmaisua perehtymällä joihinkin kerrontateknisiin kysymyksiin
 • opitaan arvioimaan omaa ja toisten ilmaisua sekä hiomaan tekstiä prosessiluonteisesti
 • opitaan käsikirjoituksen teon perusteita

ÄI 12 KUVA JA SANA

 • -kurssin sisältö vaihtelee vuosittain
 • -kurssi voidaan toteuttaa esimerkiksi elokuvakerhotyyppisenä kokonaisuutena

ÄI 13 KIRJALLISUUTTA KESKUSTELLEN TAI KESÄKURSSINA

 • tutustumme eri kulttuurien kirjallisuuteen, kirjoittamista ja keskustelua
 • voi suorittaa myös Lukudiplomin

ÄI 14 KIELENHUOLTOKURSSI

 • -kurssi suoritetaan toisena opiskeluvuotena
 • -kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on todettu lukiongelma tai joiden arvosanat ovat ÄI 1-3 –kursseista 4-7

 

ÄI 15 MEDIA 2. JULKAISUKURSSI

Tällä kurssilla osallistutaan Lumon lukion julkaisujen toimittamiseen: tekstien ja kuvien tuottamiseen sekä julkaisujen taittamiseen. Kurssi vaatii ÄI10-kurssin eli median peruskurssin suorittamisen.

 

ÄI 16 PROJEKTIKURSSI

 

MEDIADIPLOMI

Mediadiplomin suorittamisen pohjalla tulee olla 4 mediaan liittyvää kurssia. Edellä olevien kahden kurssin lisäksi voisi suorittaa: KU18, Mu4, Ku3, Ku10, ATK5 tai ATK6. Diplomi suoritetaan valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti

 

PUHVI-koe

Valtakunnallinen, diplomia vastaava puheviestinnän taitoja mittaava koe, josta saa todistuksen päättöarvioinnin yhteydessä. ÄI 7-kurssia suositellaan ennen koetta. Kokeessa on yksilöesiintyminen ja ryhmäkeskustelu, jotka arvioidaan erikseen. Esiintymistehtävän puheenvuoron aiheet annetaan kokeeseen ilmoittautuneelle 2 viikkoa ennen koetta. Suoritetaan mielellään kolmantena vuonna tai heti ÄI 7-kurssin jälkeen.

SUOMI TOISENA KIELENÄ

 

Tavoitteena on tukea vieraskielisten opiskelijoiden lukio-opintoja, kehittää heidän kielitaitoaan ja antaa kulttuuritietoutta. Opiskelijoiden tulisi saavuttaa sellainen kielitaito, että heillä olisi mahdollisuus jatko-opintoihin.

 

PAKOLLISET

S2 1 PERUSTEET HALLINTAAN

Kartoitetaan kielitaito, käydään läpi suomen kielen keskeisiä rakenteita ja tehdään luetun ymmärtämisharjoituksia.

 

S2 2 KIELI KÄYTTÖÖN

Kerrataan keskeisiä kielioppiasioita, kuten objektia ja rektiota, tarkastellaan erilaisia lausetyyppejä, pidetään suullinen esitys ja käsitellään kirjallisuutta.

 

S2 3 KIELELLÄ VAIKUTETAAN

Analysoidaan asiatekstejä, laaditaan referaatti, tutkitaan lauseenvastikkeita ja nominaalimuotoja ja kartutetaan sanavarastoa mm. perehtymällä sananmuodostuskeinoihin. Perehdytään aineistotekniikkaan (siteeraus ym.) ja kirjoitetaan aineistoaine.

 

S2 4 SYVEMMÄT TEKSTITAIDOT

Harjoitellaan lisää aineistopohjaista kirjoittamista, tutkitaan kielellä vaikuttamisen keinoja, tehdään mielipidekirjoituksia ja analysoidaan mediaa. Väitellään ja pidetään laajahko ohjelmapuhe.

 

S2 5 SUOMALAINEN KULTTUURI TUTUKSI

Tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen. Analysoidaan runoja ja novelleja. Luetaan suomalainen (klassikko)romaani ja käydään teatterissa ja elokuvissa.

 

S2 6 KOHTI TOIMIVAA KAKSIKIELISYYTTÄ

Aletaan valmistautua ylioppilaskirjoituksiin ja tehdään aiheeseen liittyviä tehtäviä. Kerrataan suomen kielen keskeisin kielioppi.

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

S2 7 PUHEKIELI TARKASTELUUN

Perehdytään puhekielen ja yleiskielen eroihin ja niiden käyttötilanteisiin. Luetaan puhekielinen teos. Tarkastellaan slangia ja eri paikallismurteita.

 

S2 8 ERILAISTEN TEKSTIEN KIRJOITTAMISTA (abeille)

Kirjoitetaan runoja suomeksi. Perehdytään novellin teoriaan. Luetaan jokin suomalaisen kirjallisuuden klassikko. Harjoitellaan yo-kirjoituksiin.

 

SOVELTAVAT KURSSIT

S2 9 TEKSTIEN MAAILMASSA (abeille)

Perehdytään ajankohtaisiin teksteihin ja tehdään harjoituksia tekstien pohjalta. Harjoitellaan erityyppisten tekstien kirjoittamista.

 

S2 10 ELOKUVA KANSAN KUVASTAJANA

Syvennytään suomalaisen elokuvan historiaan. Kirjoitetaan elokuva-analyysejä ja -arvosteluja.

Käydään elokuvissa.

RUOTSI A-KIELENÄ

 

PAKOLLISET KURSSIT

RUA 1 ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.

RUA 2 IHMISET YMPÄRILLÄMME

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, erilaisuus sekä ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat. Kurssilla vertaillaan elämää ennen ja nyt. Aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.

RUA 3 SUOMI-OSA POHJOLAA JA EUROOPPAA

Aihepiireinä ovat Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan ja sen kulttuurin esittely eri näkökulmista ja olojemme vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Suomi monikulttuurisena maana sekä maamme kaksikielisyys. Aihekokonaisuuksista korostuu erityisesti ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus”. Kirjallista tuottamista harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

RUA 4 ELINYMPÄRISTÖMME

Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativahkon tekstiaineksen avulla. Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Aihekokonaisuudet ”kestävä kehitys”, ”viestintä- ja mediaosaaminen” ja ”teknologia ja yhteiskunta” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita.

RUA 5 OPISKELU JA TYÖ

Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu sekä palvelu-tilanteet yhteiskunnassamme. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuuksista kurssilla korostuu ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”.

RUA6 KULTTUURI JA SEN TEKIJÖITÄ

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

Syventävillä kursseilla kielitaitoa kehitetään monipuolisesti.

 

RUA 7 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN

Valtakunnallinen syventävä kurssi. Kurssilla opetellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa.

RUA 8 TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA

Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn.

SOVELTAVAT KURSSIT

RUA 9 YLIOPISKELIJAKIRJOITUKSIIN VALMENTAVA KURSSI

Kurssilla kehitetään tekstin- ja kuullunymmärtämistaitoja, kerrataan keskeiset kielioppiasiat, kirjoitetaan aineita ja kartutetaan sanavarastoa.

RUA 12 KIELIOPPIKURSSI

RUA 13 PROJEKTIKURSSI

 

RUA 14 YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN

Aihealueita ovat yhteiskunta, politiikka ja aktiivinen kansalaisuus sekä yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet.

 

 

RUOTSI B1-KIELENÄ

 

PAKOLLISET KURSSIT

RUB 1 KOULU JA VAPAA-AIKA

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.

RUB 2 ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA

Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” antavat näkökulmia kurssin aiheiden tarkasteluun. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.

RUB 3 SUOMI, POHJOISMAAT JA EUROOPPA

Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Aihekokonaisuus ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” tarjoaa mahdollisuuksia käsitellä kurssin aiheita. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita.

RUB 4 ELÄMÄÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN

Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu ”hyvinvointi ja turvallisuus”.

RUB 5 ELINYMPÄRISTÖMME

Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Aihekokonaisuudet ”kestävä kehitys”, ”teknologia ja yhteiskunta” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

Syventävillä kursseilla kielitaitoa kehitetään monipuolisesti.

RUB 6 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN

Valtakunnallinen syventävä kurssi. Keskustelukurssi. Harjoitellaan suullisen kielen käyttöä arkipäivän eri tilanteissa.

RUB 7 YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN

Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansain-välistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla.

 

SOVELTAVAT KURSSIT

RUB 8 YLIOPISKELIJAKIRJOITUKSIIN VALMENTAVA KURSSI

Kurssilla kehitetään tekstin- ja kuullunymmärtämistaitoja, kerrataan keskeiset kielioppiasiat, kirjoitetaan aineita ja kartutetaan sanavarastoa.

RUB 10 PERUSKOULUN OPPIMÄÄRÄN KERTAUSKURSSI

RUB 12 KIELIOPPIKURSSI

RUB 13
B1-RUOTSIN 1.-2. KURSSIEN KERTAUSKURSSI.

Kurssilla voi myös korottaa 1.-2. kurssien arvosanaa.

 

RUB 14 KULTTUURIN TEKIJÖITÄ JA NÄKIJÖITÄ

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat erilaisia näkökulmia kurssin aiheista. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.

ENGLANTI A -KIELENÄ

 

PAKOLLISET

ENA 1 NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA

Suomalaisen ja englantilaisen nuoren arkielämää. Kertaava ja vahvistava kurssi. Suullista viestintää painottava

ENA 2 VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA

Nuorten vapaa-ajan viettoa, harrastuksia ja urheilua englanninkielisissä maissa. Lisäksi ryhmätyönä Suomi-projekti.

ENA 3 OPISKELU JA TYÖ

Tutustutaan eri ammatteihin ja aloihin. Laaditaan esim. työhakemus ja ansioluettelo

ENA 4 YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA

Elämä ja asuminen eri kulttuureissa.

ENA 5 KULTTUURI

Kurssilla perehdytään anglosaksiseen kulttuuriin. Musiikki, elokuva, kuvataiteet ja kirjallisuus.

ENA 6 TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA

Tutustutaan eri tieteenalojen saavutuksiin ja tiedemiehiin. Englanti tieteen ja median kielenä.

 

SYVENTÄVÄT

ENA 7 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS

Globaalisten ongelmien valottamista, esim. ympäristöä ja kolmatta maailmaa koskevia kysymyksiä.

 

ENA 8 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN

Valtakunnallinen syventävä kurssi. Kurssilla laajennetaan sanavarastoa keskustelemalla mm. ajankohtaisista aiheista.

SOVELTAVAT

ENA 9 YLIOPISKELIJAKIRJOITUKSIIN VALMENTAVA KURSSI

 

ENA 11 KIELIOPPIKURSSI

1.-3. kurssien kertauskurssi. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on heikko arvosana (4-6) ensimmäisistä kursseista. Kurssilla voi myös korottaa yhtä 1.-3. kurssien arvosanaa.

 

ENA 12 PROJEKTIKURSSI

 

ENA 14 YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN

Opiskelijan maailmankuvan laajentaminen. Perehtyminen kansainvälisen vuorovaikutuksen eri muotoihin. Sanavaraston kartuttaminen ja rakenteiden kertaus. Aihepiirisanastoja.

RANSKA A-KIELENÄ

Peruskoulun alaluokilla alkanut vieras kieli.

 

Kurssit on suoritettava järjestyksessä, koska sanasto rakentuu ennen opitulle, samoin kielioppi. Kokeet perustuvat myös edellisten kurssien oppimääriin.

 

PAKOLLISET

RAA 1 NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA

Suomalaisen ja ranskalaisen nuoren arkipäivää. Kerrataan keskeisiä kielioppiasioita. Painotetaan suullisia valmiuksia.

RAA 2 VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA

Perehdytään nuorten harrastuksiin ja vapaa-ajanvietto tapoihin. Pääpaino on suullisessa ilmaisussa. Harjoitellaan myöskin kirjoittamista.

RAA 3 OPISKELU JA TYÖ

Tutustutaan opiskeluun ja työelämään. Keskitytään asiatekstien ymmärtämiseen. Harjoitellaan tiivistelmän tekemistä. Rakenteista ovat keskeisiä eri verbimuodot, mietitään esim. aikamuotojen vastaavuutta.

RAA 4 YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA

Keskitytään yhteiskunnallisiin ja ekologisiin teksteihin. Kehitetään puhevalmiuksia ja tekstinymmärtämisen taitoja. Opiskelija oppii myös itse hankkimaan tietoja.

RAA 5 KULTTUURI

Tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin, mm. taiteeseen, kirjallisuuteen ja elokuvaan. Kerrataan verbimuotoja.

RAA 6 TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA

Hankitaan tietoa ranskankielisistä maista, perehdytään talousasioihin ja pohditaan myös perheen merkitystä nykymaailmassa. Opetellaan artikkelin käyttöä maantieteellisten nimien yhteydessä.

SYVENTÄVÄT

RAA 7 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS

RAA 8 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN

SOVELTAVAT

RAA 9 PROJEKTIKURSSI

RAA 10 YO-KIRJOITUKSIIN VALMENTAVA KURSSI

 

 

RANSKA B3-KIELENÄ

Lukiossa alkava vieras kieli

 

Kurssit on hyvä suorittaa järjestyksessä, koska sanasto rakentuu ennen opitulle, samoin kielioppi. Kokeet perustuvat myös edellisten kurssien oppimääriin.

 

SYVENTÄVÄT

RAB3 1 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA

RAB3 2 NÄIN ASIAT HOITUVAT

RAB3 3 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET

RAB3 4 MEILLÄ JA MUUALLA

RAB3 5 ENNEN JA NYT

RAB3 6 OPISKELU JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT

RAB3 7 KULTTUURI

RAB3 8 YHTEINEN MAAPALLOMME

RAB3 9 PROJEKTIKURSSI

RAB3 10 YO-KIRJOITUKSIIN VALMENTAVA KURSSI

SAKSA A-KIELENÄ

 

PAKOLLISET (jos aikoo kirjoittaa A-saksan)

SAA 1 NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA

SAA 2 VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA

SAA 3 OPISKELU JA TYÖ

SAA 4 YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA

SAA 5 KULTTUURI

SAA 6 TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA

SYVENTÄVÄT

SAA 7 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS

SAA 8 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN

SOVELTAVAT

SAA 9 PROJEKTIKURSSI

 

 

SAKSA B3-KIELENÄ

Lukiossa alkava vieras kieli

 

Kurssit on hyvä suorittaa järjestyksessä, koska sanasto ja kielioppi rakentuu ennen opitulle. Kokeet perustuvat myös edellisten kurssien oppimääriin.

SYVENTÄVÄT

SAB3 1 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA

SAB3 2 NÄIN ASIAT HOITUVAT

SAB3 3 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET

SAB3 4 MEILLÄ JA MUUALLA

SAB3 5 ENNEN JA NYT

SAB3 6 OPISKELU JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT

SAB3 7 KULTTUURI

SAB3 8 YHTEINEN MAAPALLOMME

SAB3 9 PROJEKTIKURSSI

ESPANJA B3-KIELENÄ

Lukiossa alkava vieras kieli

 

Kurssit on hyvä suorittaa järjestyksessä, koska sanasto rakentuu ennen opitulle, samoin kielioppi. Jos jotain asiaa ei hallitse, menestyy kokeessa huonosti kun toiset ovat sen jo oppineet. Kokeet perustuvat myös edellisten kurssien oppimääriin.

SYVENTÄVÄT

EAB3 1 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA

EAB3 2 NÄIN ASIAT HOITUVAT

EAB3 3 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET

EAB3 4 MEILLÄ JA MUUALLA

EAB3 5 ENNEN JA NYT

EAB3 6 OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT

EAB3 7 KULTTUURI

EAB3 8 YHTEINEN MAAPALLOMME

EAB3 9 PROJEKTIKURSSI

 

Lumossa voi lukea Venäjää myös äidinkielenä, Wilmaan kurssit on merkitty lyhenteellä ÄIM. Kursseja käydään kolme/vuositaso.

 

VENÄJÄ B3-KIELENÄ

Lukiossa alkava vieras kieli

 

Kurssit on hyvä suorittaa järjestyksessä, koska sanasto rakentuu ennen opitulle, samoin kielioppi. Kokeet perustuvat myös edellisten kurssien oppimääriin.

SYVENTÄVÄT

VEB3 1 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA

VEB3 2 NÄIN ASIAT HOITUVAT

VEB3 3 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET

VEB3 4 MEILLÄ JA MUUALLA

VEB3 5 ENNEN JA NYT

VEB3 6 OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT

VEB3 7 KULTTUURI

VEB3 8 YHTEINEN MAAPALLOMME