FYSIIKKA

 

PAKOLLINEN

FY1 FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ

Kurssilla luodaan pohjaa luonnontieteelliselle yleissivistykselle. Tutustutaan arkielämän fysiikkaan ja perehdytään kokeelliseen tiedonhankintaan. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. mekaniikan perusteet, energia, säteily ja maailmankaikkeuden rakenteet.

 

SYVENTÄVÄT

FY2 LÄMPÖ

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat energian säilyminen ja muuttuminen, lämpöopin keskeiset suureet kuten lämpötila ja paine, lämmön siirtyminen ja sitoutuminen, kaasulait sekä lämpöopin pääsäännöt.

 

FY3 AALLOT

Käsitellään värähdys- ja aaltoliikkeen perusteita. Tarkastellaan aaltoilmiöitä mekaanisten aaltojen (veden ja ääniaaltojen) sekä sähkömagneettisten aaltojen (valon) kannalta. Keskeisiä ilmiöitä ovat mm. heijastuminen, taittuminen ja interferenssi.

 

FY4 LIIKKEEN LAIT

Perehdytään mekaniikkaan, joka on monen muun fysiikan osa-alueen perusta. Käsitellään kinematiikkaa ja dynamiikkaa sekä syvennetään energia-käsitettä. Energian säilymislain lisäksi käsitellään liikemäärän säilymislakia.

 

FY5 PYÖRIMINEN JA GRAVITAATIO

Käsitellään pyörimisliikkeen liikeopin ja dynamiikan suureita: kiertymä, kulmanopeus, kulmakiihtyvyys, hitausmomentti, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen. Lisäksi tarkastellaan mm. gravitaatiolakia ja liikettä gravitaatiokentässä.

 

FY6 SÄHKÖ

Käsitellään sähköopin keskeisiä suureita kuten sähkövaraus, tasavirta, resistanssi, potentiaali, sähköinen voima ja sähkökenttä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin virtapiirien komponentteihin, kuten vastus, kondensaattori, diodi ja LED.

 

FY7 SÄHKÖMAGNETISMI

Käsitellään magneettikentän voimavaikutuksia ja sähkövirran synnyttämää magneettikenttää. Toisena kokonaisuutena käsitellään ajallisesti muuttuvan magneettikentän indusoima jännite. Vaihtovirrat ja sähkömagneettinen säteily päättävät kurssin

 

FY8 AINE JA SÄTEILY

Käsitellään eräitä suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikan perusteemoja. Opiskelemme niitä syventämällä röntgen-, atomi-, ydin- ja hiukkasfysiikan tietoja.

 

SOVELTAVAT

FY9 KERTAUS JA VALMISTUS

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen ja jatko-opintoihin mm. kertaamalla fysiikan kurssien keskeisimpiä asioita.

 

 

FY10 TÄHTITIEDE JA AVARUUS

Tutustutaan mm. nykyaikaisen maailmankuvan rakentumiseen, avaruuden tutkimiseen, aurinkokunnan rakenteeseen sekä gravitaatioon ja taivaankappaleiden liikkeeseen.

 

FY11 ELEKTRONIIKKA

Tutustutaan puolijohdekomponentteihin, diodiin, transistoriin ja integroituihin piireihin.

 

FY12 MITTAUSAUTOMAATIOKURSSI

Tutkitaan syventävien kurssien aiheisiin liittyviä asioita ja ilmiöitä kokeellisin keinoin käyttäen apuvälineenä tietotekniikkaa ja mittausantureita.

 

FY14 HIUKKASFYSIIKAN KURSSI

Opiskellaan hiukkasfysiikkaa ja tutustutaan muun muassa seuraaviin aihepiireihin: Higgsin hiukkanen, Big Bang, antimateria ja hiukkaskiihdyttimet. Kurssin sisältöön kuuluu lisäksi opintomatka Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN:iin.

KEMIA

 

Kemian kursseihin sisältyy mahdollisuuksien mukaan vierailukäyntejä esim. Helsingin yliopistolla sijaitsevaan Luma-keskukseen. Kaikkiin kemian kursseihin sisältyy kokeellisia töitä.

 

PAKOLLINEN

KE 1 IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIA

Käsitellään perustietoja kemia opiskelua varten.

SYVENTÄVÄT

KE 2 KEMIAN MIKROMAAILMA

Tutustutaan alkuaineiden jaksolliseen järjestelmään ja sen alkuaineiden ominaisuuksiin. Käsitellään atomi- ja molekyylimallit.

 

KE 3 REAKTIOT JA ENERGIA

Kemiallisia reaktioita ja reaktioyhtälöitä tutkitaan ja tulkitaan myös kvantitatiivisesti.

 

KE 4 METALLIT JA MATERIAALITUTKIMUS

Kemiallisia reaktioita tutkitaan keskittyen erityisesti hapetus-pelkistysreaktioihin. Sähkökemiaa ja alkuaineiden ryhmäominaisuuksia.

 

KE 5 REAKTIOT JA TASAPAINO

Perehdytään tasapainoreaktioihin ja lasketaan tähän perustuvia tehtäviä.

 

SOVELTAVAT

KE 6 KEMIAN AINEREAALIIN VALMISTAVA KURSSI

Jatko-opintoihin valmentava kurssi.

 

KE 7 KEMIAN TYÖKURSSI

Kokeellisen kemian kurssi, johon vaatimuksena on kaksi opiskeltua kemian teoriakurssia. Tutustutaan kemian tutkijan työhön. Erityisesti painotetaan yo-kokeissa esille tulevia asioita.

 

KE 8 PROJEKTIKURSSI

 

KE 9 KEMIAA TIETOKONEELLA

Tälle kurssille pääsyvaatimuksena on kolme opiskeltua kemian kurssia. Kurssilla on tarkoitus opiskella kemiaan liittyviä tietokoneohjelmia (mallinnusta, simulaatiota, animaatiota). Kurssi aloitetaan tekemällä kokeellinen työ, jota sitten tutkitaan tarkemmin.

BIOLOGIA

 

PAKOLLISET

BI 1 ELIÖMAAILMA
Syvennetään biologian peruskäsitteistön hallintaa. Perehdytään eliökunnan monimuotoisuuteen ja evoluution lainalaisuuksiin, ekologiaan ja ekosysteemien toimintaan. Kurssin voi opiskella myös englannin kielellä (BIE 1).

 

BI 2 SOLU JA PERINNÖLLISYYS
Perehdytään solujen rakenteeseen, toimintaan ja toiminnan säätelyyn sekä periytymisen perusteisiin ja populaatiogenetiikkaan. Kurssin voi opiskella myös englanninkielellä (BIE 2).

SYVENTÄVÄT

BI 3 YMPÄRISTÖEKOLOGIA
Syvennetään ekologista tietämystä perehtymällä luonnon monimuotoisuuteen ja sen säilyttämiseen, ympäristöongelmien syihin ja ratkaisumahdollisuuksiin, Suomen luonnon erikoispiirteisiin sekä kestävään kehitykseen. Perehdytään myös ekologisiin tutkimusmenetelmiin ja tehdään oma pienimuotoinen tutkimus. Osa aihepiireistä jaetaan opiskelijoiden pitämiksi pieniksi opetustuokioiksi.

 

BI 4 IHMISEN BIOLOGIA
Perehdytään ihmisen solujen, kudosten ja elimistöjen rakenteeseen ja toimintaan, elintoimintojen säätelyyn, lisääntymiseen, elämänkaareen ja perimän merkitykseen. Kurssin voi opiskella myös englanninkielellä (BIE 4).

 

BI 5 BIOTEKNOLOGIA
Syvennetään solun rakenteen ja geenien toiminnan tuntemusta. Perehdytään geeniteknologian mahdollisuuksiin ja riskeihin, kasvi- ja eläinjalostukseen sekä mikrobeihin ja biotekniikkaan.

SOVELTAVAT

BI 6 BIOLOGIAN AINEREAALIIN VALMENTAVA KURSSI
Välttämätön biologian ainereaalin joko keväällä tai syksyllä ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaville, pakolliset ja syventävät kurssit suorittaneille.

 

BI 7 BIOLOGIAN LABORATORIOTYÖKURSSI
Työkurssi, joka on tarkoitettu ensisijaisesti biologiaan erikoistuville. Tutustutaan biologisiin tutkimusmenetelmiin, tiedonhankintaan ja -käsittelyyn erilaisia laboratorio-, viljely- ja mikroskopointikokeita tehden, ja vieraillaan alan laitoksissa.

 

BI 8 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN PERUSKURSSI
Työ- ja retkeilykurssi: Tutustutaan metsä- ja suotyyppeihin ja niiden lajistoon (kasvillisuus, hyönteiset ja linnut) maastossa ja luokkatiloissa erilaisin tutkimusmenetelmin sekä vierailukäynnein. Kurssilla kootaan arvioinnin pohjana toimiva portfolio, johon voi liittää esimerkiksi itse kerätyn sammal-, hyönteis- tai kasvikokoelman.

 

BI 9 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN JATKOKURSSI
Työ- ja retkeilykurssi. Tutkitaan ympäristön tilaa maastossa ja luokkatiloissa. Keskitytään vesiekosysteemiin (plankton, vesikasvit ja –hyönteiset) ja tehdään vesianalyysejä sekä perehdytään bioindikaattoreihin ja harsuuntumiseen. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan alan laitoksessa. Kurssilla kootaan arvioinnin pohjana toimiva portfolio, johon voi liittää esimerkiksi itse kerätyn jäkäläkokoelman.

 

BI 10 BIOLOGIAN PROJEKTITYÖKURSSI
Itsenäinen työkurssi, yksilö- tai parityö: Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti sekä raportoi jonkin itseään kiinnostavan tutkimuksen sovitulla ja riittävästi ohjatulla tavalla.

 

BI11 MIKROBIOLOGIAN KURSSI

Työkurssi, joka on tarkoitettu ensisijaisesti biologiaan erikoistuville. Kurssilla keskitytään mikrobien rakenteeseen ja toimintaan kirjallisuuden sekä omien kasvatuskokeiden avulla. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan jossakin alan laitoksessa.

 

BIOLOGIAA ENGLANNIKSI ( BIE1, BIE2, BIE4)
Opiskellaan biologian kurssit englannin kielellä. Oppikirjan saa lainaksi koululta. Kokeen voi tehdä myös suomen kielellä. Kurssien sisällöt noudattelevat vastaavia suomenkielisiä kursseja, joten ne voivat korvata tai täydentää suomenkielisiä kursseja.

MAANTIEDE

PAKOLLISET

GE 1 SININEN PLANEETTA

Kurssilla perehdytään luonnonmaantieteen peruskäsitteistöön, Maan planetaarisuudesta aiheutuviin ilmiöihin, ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteeseen ja toimintaan, maapallon kasvillisuusvyöhykkeisiin sekä maisema-analyysiin.

GE 2 YHTEINEN MAAILMA

Perehdytään kulttuurimaantieteen peruskäsitteisiin, väestönkehitykseen, asutukseen, luonnonvaroihin, aluesuunnitteluun ja kehittyneisyyseroihin.

SYVENTÄVÄT

GE 3 RISKIEN MAAILMA

Perehdytään luonnon, ihmisen ja näiden vuorovaikutukseen liittyviin riskeihin ja niiden minimointiin. Kurssiaiheet jaetaan opiskelijoille, jotka pareittain laativat esitelmän ja esittävät sen muille sekä opponoivat vuorollaan jonkin esitelmän.

 

GE 4 ALUETUTKIMUS

Kurssilla perehdytään kartografian ja paikkatietojärjestelmän perusteisiin ja työstetään aluetutkimus yksin tai parityönä.

SOVELTAVAT

GE 5 MAANTIETEEN AINEREAALIIN VALMENTAVA KURSSI

Välttämätön maantieteen ainereaalin joko keväällä tai syksyllä ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaville, pakolliset ja syventävät kurssit suorittaneille.

 

GE 6 KARTOGRAFIAA JA MAASTORETKIÄ

Kurssin tavoitteena on kartografisten taitojen syventäminen sekä geomorfologisiin muodostumiin tutustuminen maastossa. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan alan laitoksissa.

 

GE 7 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ

Kurssin tavoitteena on syventää paikkatietojärjestelmän perustietoja ja -taitoja sekä perehtyä niiden sovellusmahdollisuuksiin.

 

GE 8 MINÄ JA ALUEELLINEN YMPÄRISTÖNI

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija lähiympäristönsä luonnon- ja kulttuurimaantieteeseen kirjallisuuden, karttojen, retkien ja kenttätutkimusten avulla.

 

GE 9 PROJEKTITYÖKURSSI

Kurssin tarkoituksena on syventää opiskelijan maantieteellistä näkemystään tekemällä itsenäisesti,

yksin tai parityönä, tutkielma jostakin erityisaiheesta.