MUSIIKKI

 

PAKOLLISET KURSSIT

MU 1 MUSIIKKI JA MINÄ

Kurssilla opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä sekä syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

MU 2 MONIÄÄNINEN SUOMI

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään sekä tarkastelemaan eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

MU 3 OVET AUKI MUSIIKILLE

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan.

MU 4 MUSIIKKI VIESTII JA VAIKUTTAA

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Sisältöjen tarkastelussa ja työskentelytavoissa painottuu monipuolisuus.

MU 5 MUSIIKKIPROJEKTI

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja.

SOVELTAVAT

MU 6 LUKIODIPLOMI

Kurssi suoritetaan valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

MU 7 SOITTOKURSSI

Kurssilla opiskelija kehittää soitto- ja yhteismusisointitaitojaan populaarimusiikin alueella.

MU 8 ORKESTERI / SOITINYHTYE

MU 9 TIETOKONEAVUSTEINEN MUSIIKKI

MU 10 STUDIOTEKNIIKAN KURSSI

MU 11 KUORO/LUMO ENSEMBLE, 1.vuosi

MU 12 KUORO/LUMO ENSEMBLE, 2.vuosi

MU 13 OMA MUSIIKKIPRODUKTIO 1

MU 14 OMA MUSIIKKIPRODUKTIO 2

MU 15 OMA MUSIIKKIPRODUKTIO 3

 

Kurssit MU 13, MU 14 ja MU 15 suoritetaan itsenäisesti opettajan ohjeiden mukaan.

KUVATAIDE

 

Kursseilla 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14,15 ja 16 maksetaan oppimateriaalikuluja 10 €.

Kursseilla 3, 10, 11, 12, 17 ja 18 ei ole materiaalimaksuja.

 

KU6 eli kuvataidediplomikurssi suoritetaan abiturienttivuoden toisessa jaksossa. Kurssille tultaessa pitää olla suoritettuna vähintään neljä muuta kuvataidekurssia.

PAKOLLISET

KU1 MINÄ, KUVA JA KULTTUURI

Kuvataiteen peruskurssi jolla syvennetään omaa kuvailmaisua, opitaan käyttämään taiteen perus-käsitteistöä ja tutustutaan visuaaliseen kulttuuriin. Kurssilla käytetään monipuolisesti taiteen tekemisen eri tekniikoita ja materiaaleja.

KU2 YMPÄRISTÖ, PAIKKA JA TILA

Kurssilla tutkitaan luonnonvaraista, rakennettua ja kulttuurista ympäristöä. Tutustutaan muotoilun ja arkkitehtuurin perusteisiin.

 

SYVENTÄVÄT

KU3 MEDIA JA KUVIEN VIESTIT

Kurssilla tutustutaan kuvailmaisun vaikutuskeinoihin mediassa. Opiskellaan kuvankäsittelyä ja taittoa mainonnan ja käyttögrafiikan välineinä.

 

KU4 TAITEEN KUVISTA OMIIN KUVIIN

Kurssilla tarkastellaan kuvan, taiteilijan ja taiteen merkityksen ja tehtävän muuttumista eri aikakausina. Opiskelijat oppivat käyttämään omassa ilmaisussaan hyväkseen taiteen tuntemustaan.

 

KU5 NYKYTAITEEN TYÖPAJA

Kurssilla opitaan seuraamaan ja arvioimaan nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä. Opiskelijat käyttävät nykytaiteen keinoja omissa projektimuotoisissa töissään.

SOVELTAVAT

KU6 LUKIODIPLOMIKURSSI

Kurssilla suoritetaan itsenäisesti valtakunnallinen kuvataiteen lukiodiplomi.

KU7 PIIRUSTUS JA ELÄVÄ MALLI

Kurssilla harjoitellaan erilaisten piirtovälineiden käyttöä ja elävän mallin piirtämistä ja maalaamista.

KU8 MAALAUS

Kurssilla kehitetään ja syvennetään omaa ilmaisua eri maalausmateriaaleilla. Piirretään ja maalataan elävää mallia, sommitelmia ja vapaita aiheita.

KU9 SAVIPAJA JA KUVANVEISTO

Kurssilla perehdytään kolmiulotteiseen muotokieleen lähinnä saven ja keramiikan avulla. Tehdään käyttöesineitä, reliefejä ja veistoksia.

KU10 VALOKUVA

Kurssilla opitaan valokuvaamisen eri tekniikoita. Tutustutaan kinofilmikuvien vedostamiseen ja digikuvien kuvankäsittelyyn.

KU11 ELOKUVA

Kurssilla tehdään projektityönä elokuva

 

KU12 ELOKUVA JA NÄYTTELEMINEN

Kurssilla yhdistetään draamaopetus ja elokuvan keinot.

 

KU13 KOKEILEVA KUVAILMAISU

Kurssilla käytetään ja yhdistellään ennakkoluulottomasti eri materiaaleja oman taiteen tuottamisessa.

KU14 VALINTAKOETEHTÄVIÄ

Kurssilla tehdään taideoppilaitosten pääsykoetehtäviä jotta opiskelijat saisivat paremmat valmiudet kuvallisen alan jatko-opintoihin.

 

KU15 SARJAKUVAKURSSI

Kurssilla tutustutaan sarjakuvaan ilmaisumuotona.

 

KU16 PAINOMENETELMÄT

Kurssilla tutustutaan erilaisiin kangaspainomenetelmiin ja taidegrafiikan perusteisiin.

 

KU17 LAVASTUS JA PUVUSTUS

Näytelmän lavasteiden, valojen ja puvustuksen suunnittelu työryhmässä. Puvustuksen kurssisuoritus on pohjakurssina käsityön lukiodiplomille. Näytelmän dokumentointi.