PSYKOLOGIA

 

Psykologia tutkii ihmisen toimintaa. Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla voit omakohtaisesti tunnistaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologinen tieto tukee itsetuntemustasi ja psyykkisen hyvinvoinnin kehittymistä.

 

PAKOLLISET

PS 1 PSYYKKINEN TOIMINTA, OPPIMINEN JA VUOROVAIKUTUS

Johdantokurssilla tutustutaan psykologiaan tieteenä: mitä psykologia tutkii, minkälaisia suuntauksia psykologiassa on, miten tehdään psykologista tutkimusta ja miten psykologian tietoja voidaan soveltaa. Kurssin aikana psykologian peruskäsitteet tulevat tutuiksi ja ymmärrys ihmisen toiminnasta ja oppimisesta syvenee. Kurssilla käydään lävitse myös sosiaalipsykologian perusteita.

 

SYVENTÄVÄT

PS 2 IHMISEN PSYYKKINEN KEHITYS

Kurssilla käsitellään ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä koko elämänkaaren ajan. Kurssin aikana pyritään mm. jäsentämään opiskelijan itsetuntemusta ja nuoruuteen liittyviä muutospaineiden hallintaa.

PS 3 IHMISEN TIEDONKÄSITTELYN PERUSTEET

Kurssin aikana opiskellaan tiedonkäsittelyn perusteisiin liittyviä asioita: havaitsemista, tarkkaavaisuutta, muistamista ja unohtamista. Tärkeitä teemoja ovat hermoston rakenne ja sen yhteys tietoisuuteen. Kurssilla pohditaan myös tietoisuuden muuntuneita tiloja, kuten unta, hypnoosia ja psykoaktiivisten aineiden vaikutusta.

 

PS 4 MOTIVAATIO, TUNTEET JA TAITAVA TOIMINTA

Kurssin aikana perehdytään ihmisen toimintaa ja päätöksentekoa ohjaaviin tekijöihin, kuten motivaatioon, tunteisiin, ajatteluun, asiantuntijuuteen ja ongelmanratkaisuun. Taitavaa toimintaa käsitellään myös hermoston ja kulttuurin näkökulmasta.

PS 5 PERSOONALLISUUS JA MIELENTERVEYS

Kurssilla opiskellaan kokonaiskuva siitä, mitä persoonallisuus tarkoittaa, miten se kehittyy ja miten sitä tutkitaan. Samalla syvennetään psykologian eri suuntausten ihmiskuvia. Kurssin aikana perehdytään myös mielenterveyteen, mielenterveyden häiriöihin sekä niiden hoitamiseen. Kurssilla pohditaan myös oman psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä.

 

SOVELTAVAT

PS 6 PSYKOLOGIAN AINEREAALIIN VALMISTAVA KURSSI / Eksperttikurssi

Kurssilla kerrataan psykologian kurssien keskeisin aines ja harjoitellaan ylioppilaskokeisiin vastaamista.

 

PS 7 SOSIAALIPSYKOLOGIA

Lumon oma kurssi, jolla tarkastellaan sosiaalipsykologian perusasioita, kuten ryhmien muodostumista ja toimintaa, rooleja, normeja, arvoja, asenteita, sosiaalista vaikuttamista, vallankäytön ja johtajuuden psykologiaa sekä ryhmien välisiä ristiriitoja ja niiden sovittelua. Kurssia ei suositella suoritettavan itsenäisesti.

PS 8 JA PS 9 YHTEISTYÖPROJEKTIKURSSIT

Lumon lukiolla on yhteistyösopimus Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa kurssista Johdatusta psykologiaan. Yliopistotasoinen kurssi suoritetaan itsenäisesti. Kurssin suorittaminen edellyttää ilmoittautumista avoimen yliopiston opiskelijaksi ja kurssi on maksullinen. Suoritettuaan tämän kahden opintoviikon laajuisen kurssin opiskelija saa suoritusmerkinnät kursseista PS 8 ja PS 9. Lisätietoja kurssin suorittamisesta voi kysyä psykologianopettajalta. Kurssi sopii erittäin hyvin kertauskurssiksi niille opiskelijoille, jotka vastaavat psykologian kysymyksiin reaalikokeessa.

PS10 PROJEKTIKURSSI

Kurssin voi suorittaa tekemällä opettajan kanssa sovitun projektityön.