Teatterilinja

 

KOULUKOHTAISET PAKOLLISET KURSSIT

 

TO1 ESITTÄVÄN TAITEEN JOHDANTOKURSSI

Kurssin sisältö muodostuu osallistuvan draaman työtavoista, harjoituksista ja improvisaatiosta, joilla pyritään kehittämään opiskelijan ilmailullisia taitoja ja valmiuksia. Lähtökohtana on erilaisten draamatyötapojen, teatterileikkien ja -harjoitusten avulla luoda ryhmään vapautunut ja salliva ilmapiiri, jossa tilanteisiin, mielikuvatyöskentelyyn, improvisaatioon ja vuorovaikutuksessa toimimiseen on turvallista heittäytyä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

 

DRA1 NÄYTTÄMÖTAITEEN PERUSKURSSI

Kurssilla opiskellaan kohtausten avulla erilaisia näyttelijäntyön osa-alueita. Opiskelija tutustuu käytännössä näyttelijäntyön peruskäsitteisiin ja oppii rakentamaan roolia fiktiivisessä tilanteessa. Hän harjoittelee keskittymistä ja kykyään vuorovaikutukselliseen työskentelyyn vastanäyttelijän kanssa. Hän kehittää omaa kokonaisilmaisuaan; kehon kielen, liikkeiden, asentojen, eleiden, ilmeiden ja rytmin mahdollisuuksia tarkastellen. Hän harjoittaa ääntä ja puhetta osana näyttämöilmaisua. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä (S).

 

DRA2 NÄYTTÄMÖTAITEEN PERUSKURSSI

Kurssilla tutustutaan devising -työtapaan, jossa improvisaation ja draaman työmuodoin työstetään pienimuotoinen teatteriesitys. Esitys voi olla muodoltaan erilaisista ajallisista ja tapahtumallisista episodeista ja kohtauksista rakentuva tarina. Esityksen muoto rakentuu yhteisen ideoinnin ja harjoittelun avulla. Työskentelyssä yhdistetään esityksen sisältö teatterin muotoon ja näyttelijän ilmaisuun. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä (S).

 

DRA3 NÄYTTÄMÖTAITEEN PERUSKURSSI – TEATTERIESITYS I

Kurssilla jatketaan edellisellä kurssilla valitun aiheen työstämistä teatteri-esitykseksi. Kurssin aikana tehdään työnjako: nimetään ohjaaja (joko opettaja tai joku(t) opiskelijoista) ja näyttelijät sekä lavastuksen, puvustuksen jne. vastuuhenkilöt. Työmuotoina ovat kohtausharjoitukset sekä läpimenot ja esitykset. Kurssin aikana opiskelija oppii roolityön ja esityksen valmistamisen perusteet. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä (S).

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

DRA4 NÄYTTÄMÖTAITEEN PERUSKURSSI – ROOLITYÖN KEHITTÄMINEN

Kurssilla kehitetään roolityötä tulevaa esitystä varten. Työmuotoina ovat kohtausharjoitukset sekä läpimenot. Kurssin aikana opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua tulevan teatteriesityksen valmistamiseen säveltämisen, koreografian, lavastuksen, puvustuksen tai markkinoinnin muodossa. Työnjaosta sovitaan kurssilla. Kurssi arvostellaan asteikolla 4-10.

 

DRA5 NÄYTTÄMÖTAITEEN PERUSKURSSI – TEATTERIESITYS II

Kurssi kattaa näytelmän tekniset läpimenot, kenraaliharjoitukset, esitykset ja purun. Lavastus, puvustus, valot ja äänet saatetaan valmiiksi ja roolityöt viimeistellään. Esityksissä harjaannutaan kohtaamaan yleisö näyttämöroolissa. Esitysten jälkeinen arviointi on tärkeä osa kurssia: miten esitys tavoitti yleisönsä jne. Kurssi arvostellaan asteikolla 4-10.

 

SOVELTAVAT KURSSIT

 

DRA1.2 NÄYTTÄMÖTAITEEN PERUSKURSSI

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin esittävän taiteen linjan opiskelijoille. Kurssilla tutustutaan teatterityön perusteisiin ja opiskellaan kohtausten avulla erilaisia näyttelijäntyön osa-alueita. Opiskelija tutustuu käytännössä näyttelijäntyön peruskäsitteisiin ja oppii rakentamaan roolia fiktiivisessä tilanteessa. Hän harjoittelee keskittymistä ja kykyään vuorovaikutukselliseen työskentelyyn vastanäyttelijän kanssa. Kurssi sisältää teatterikäynnin. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä (S).

 

DRA6 NÄYTTÄMÖTAITEEN PERUSKURSSI – LUKIODIPLOMI

Teatteritaiteen lukiodiplomin tavoitteena on aikaansaada taiteellinen oppimisprosessi, jossa pyritään

– draamallisten ja teatteri-ilmaisullisten taitojen vahvistamiseen

– kommunikaatio- ja sosiaalisten taitojen kartuttamiseen

– itsearvioinnin kehittämiseen.

Opiskelija valmistaa ryhmässä tai yksin esityksen tai opinnäytteen, jossa hän pyrkii osoittamaan draamallista ja teatteri-ilmaisullista osaamistaan. Opiskelija ottaa työnsä aiheen annetuista ehdotuksista ja valitsee itse näkökulman ja toteuttamistavan. Jotta opiskelija voi osallistua diplomikurssille, vähintään kaksi, (mutta on suositeltavaa, että viisi) näyttämöilmaisun kurssia pitää olla suoritettuna.

 

ARVIOINTI

Raati katsoo esityksen ja arvioi opiskelijan draamallisia ja teatteri-ilmaisullisia taitoja. Kriteereinä ovat dramaturgiset, ilmaisulliset ja esteettiset taidot. Oma opettaja seuraa työprosessia ja voi asettaa työskentelyyn liittyviä kysymyksiä, mutta vastuu työn etenemisestä ja taiteellisista valinnoista on opiskelijalla. Prosessin aikana pitämästään työpäiväkirjasta opiskelija laatii tiivistelmän. Esityksen jälkeen opiskelija arvioi myös suullisesti suoritustaan. Seurannan, tiivistelmän ja suullisen itsearvioinnin avulla raati pyrkii arvioimaan opiskelijan kommunikaatio- ja sosiaalisia taitoja sekä itsearviointikykyä ottaen huomioon työsuunnitelman toteutumisen. Draaman ja teatterin lukiodiplomikurssi arvioidaan asteikolla suoritettu (S) / hylätty (H). Diplomityöstä opiskelija saa erillisen todistuksen, jossa työ on arvioitu asteikolla 1-5. Arviointiin kuuluu oleellisesti myös tekijöiden ja raadin välinen palautekeskustelu.

 

DRA 7 NÄYTTÄMÖTAITEEN JATKOKURSSI I – OHJAAJANTYÖN KURSSI

Opiskelija osaa hyödyntää aikaisemmilla kursseilla oppimiaan näyttämöilmaisullisia ja dramaturgisia taitoja ohjaajantyön näkökulmasta. Tavoitteena on rakentaa yksilöllistä rooli-ilmaisua, silti pitäytyen yhtenäisessä taiteellisessa kokonaisuudessa. Opiskelija toimii yhteistyössä työryhmän kanssa vastaten omasta ohjauksellisesta osa-alueestaan. Opiskelija oppii, mikä merkitys on erilaisilla dramaturgisilla ratkaisuilla näytelmän juonenkuljetuksen kannalta. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä (S).

 

DRA 8 NÄYTTÄMÖTAITEEN JATKOKURSSI II – IMPROVISAATIO

Kurssilla luodaan valmiuksia improvisaatiotyöskentelyyn. Opiskelija tutustuu käytännön kautta improvisaation peruskäsitteisiin ja työskentelee improvisoiden fiktiivisissä tilanteissa. Improvisaatio kehittää kokonaisilmaisua; kehon kielen, liikkeiden, asentojen, eleiden, ilmeiden ja rytmin mahdollisuuksia tarkastellen. Kurssilla harjoitellaan erilaisia improvisaatiotekniikoita sekä rakennetaan pieniä improvisoituja näyttämötilanteita. Kurssi on avoin myös yleislinjalaisille. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä (S).

 

DRA 9 NÄYTTÖMÖTAITEEN JATKOKURSSI III – FYYSINEN TEATTERI

Kurssilla kokeillaan erilaisia liikkeeseen ja fyysiseen ilmaisuun perustuvia tapoja, joilla kehitetään omaa fyysistä läsnä olemisen tapaa näyttämöllä. Havaitaan kuinka tilan käyttö, liike ja rytmiikka vaikuttavat näyttämökuvaan. Tajutaan oma keho fyysisenä ja äänellisenä instrumenttina. Luodaan rohkeutta omaan ilmaisuun. Kasvatetaan ryhmänkeskeistä luottamusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä (S).

 

DRA 11 NÄYTTÄMÖTAITEEN JATKOKURSSI V – SOVELTAVA TEATTERI

Kurssilla tutustutaan soveltavan teatterin kenttään ja osa-alueisiin sekä tutkitaan soveltavan teatterin osallistuvaa ja yhteisöllistä lähestymistapaa pienimuotoisen produktion muodossa. Kurssi pyritään toteuttamaan yhteistyössä ulkopuolisen tahon kanssa. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä (S).

 

DRA 12 NÄYTTÄMÖTAITEEN MUUALLA SUORITETUT OPINNOT

 

SOVELTAVA KURSSI

 

PU 01 PUHEILMAISUN PERUSTEET I

Kurssilla opiskelija voi syventää äidinkielen puheilmaisukurssilla saavuttamiaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen valmiuksia. Kurssilla harjoitellaan itseilmaisun, kuuntelemisen, esiintymisen ja vuorovaikutuksen perustaitoja, puheenvuoron ja puheen pitämistä, juontamista sekä tekstintulkintaa. Pyritään hyödyntämään oman ilmaisun vahvoja puolia sekä löytämään rohkeutta ja iloa viestintään. Kurssilla opetellaan optimaalista äänenkäyttöä rentouden, hengityksen ja artikulaation kehittämisen avulla. Kurssi on avoin myös yleislinjan opiskelijoille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

TANSSI

 

SOVELTAVIA KURSSEJA

 

TA 01 ASKELISTA TANSSIKSI

Tanssin peruskurssi, jonka aikana opiskelija tutustuu tanssijantyöhön ja tanssiin esittävänä taiteenlajina. Opitaan erilaisia tanssisarjoja ja tehdään monipuolisia fyysisiä tanssillisia harjoitteita. Opitaan nykytanssin peruskäsitteistöä, tutustutaan eri tanssimuotoihin, niiden taustoihin sekä ajassa muuttuviin trendeihin. Kurssilla voidaan käydä katsomassa yhdessä sovittu tanssiesitys opintokäyntinä. Kurssille ei tarvitse aiempaa tanssikokemusta. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä (S).

 

TA 02 LIIKEILMAISU JA KEHONHALLINTA

Tutkimusmatka omaan kehoon ja sen mahdollisuuksiin. Tutustutaan itseilmaisuun tanssin keinoin ja opitaan käyttämään kehon voimaa ja erilaisia liikelaatuja. Opitaan tanssisarjoja syventäen teknistä osaamista. Tutkitaan miten tanssilla voi ilmaista tunteita tai ajatuksia sekä miten musiikki ja rytmi vaikuttavat liikkeeseen. Tutustutaan kehon rakenteeseen sekä vahvistetaan kehonhallintaa, voimaa ja liikkuvuutta mm. pilateksen, joogan ja venyttelyn avulla. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä (S).

 

TA 03 ESITYSKOREOGRAFIA

Tutustutaan tanssijan- ja koreografintyöhön esitysten kautta ja opitaan koreografian teon perusteita. Opitaan ymmärtämään komposition, koreografian ja tanssiteoksen käsitteistöä. Valmistetaan tanssikoreografioita jotka esitetään koulun esittävän taiteen linjan produktiossa (ensi-ilta marraskuussa). Oppilaat valmistavat koreografiat opettajan avustuksella. Kurssille tultaessa opiskelijalla on tarpeen olla käytynä vähintään yksi lukion tanssikurssi (TA1 tai TA2) tai näyttö muusta aiemmasta tanssin harrastuneisuudesta. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä (S).

 

TA 04 TAITOA, TEKNIIKKAA JA KOREOGRAFIAA

Kurssilla syvennetään tanssin taidollista, teknistä ja koreografista osaamista sekä opitaan ymmärtämään tanssin vaatiman teknisen harjoittelun tärkeys. Opitaan muistamaan pidempiä ja vaativampia jazz- ja nykytanssisarjoja sekä varioimaan niitä. Voidaan tutustua klassiseen baletin tekniikkaan balettituntien kautta. Tehdään koreografisia harjoitteita joiden pohjalta opitaan tekemään omia liikefraaseja. Kurssille pääsyn edellytyksenä kaksi suoritettua lukion kurssia (TA1, TA2 tai TA3) tai muu aiempi tanssin harrastuneisuus.
Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä (S).

 

TA 05 MATKA OMAAN TANSSIIN – TANSSIN TEKIJÄKSI

Kurssilla syvennetään tanssijantyön ja koreografin työn tuntemusta. Kehitetään aiemmin opittua teknistä ja ilmaisullista tanssillista osaamista sekä opitaan työskentelemään itsenäisesti. Kurssilla tehdään luovia tehtäviä jotka tähtäävät oman, lyhyen (1-3min) tanssikomposition tekemiseen. Tavoitteena on koota kurssilla tehdyt soolot, duetot ja ryhmäkoreografiat esitykseksi jonka opiskelijat pääsevät esittämään kurssin lopussa. Kurssilla on mahdollista työstää lukiodiplomityön tanssillista tehtävää. Kurssille pääsyn edellytyksenä kolme suoritettua lukion tanssikurssia tai näyttö muusta intensiivisestä tanssin harrastuneisuudesta. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä (S).

 

TA 06 LUKIODIPLOMIKURSSI

Kurssi suoritetaan valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.